NOKUT-magasinet 2020 | En ambassadør for utdanningskvalitet | 02. Sikrer kvalitet i utdanningen
869
page-template-default,page,page-id-869,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Administrerende direktør Kristin Vinje i samtale med kommunikasjonsdirektør Gard Sandaker-Nielsen (NOKUT) og prodekan og professor ved Institutt for medier og kommunikasjon
(UiO) Gunn Enli. Foto: Kristian Bergh, NOKUT

Sikrer kvaliteten i høyere utdanning

 

– Høyere utdanning er et viktig fundament for samfunnsutviklingen. Derfor skal folk være trygge på at kvaliteten ved fagskoler, høyskoler og universiteter er god, sier direktør i NOKUT Kristin Vinje.

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har som oppgave å sjekke at fagskoler, høgskoler og universiteter holder den kvaliteten de skal. Samfunnet bruker store ressurser på at landets 315 000 studenter skal få undervisning av høy kvalitet, og det er NOKUTs oppgave å sjekke at lærestedene har rutinene på plass for å sørge for nettopp det.

 

– Blant NOKUTs oppgaver er å føre tilsyn med utdanningsinstitusjoner og å akkreditere dem, sier hun. ­– Det krever at vi har et godt kunnskapsgrunnlag. Derfor gjennomfører vi ulike undersøkelser og evalueringer, og vi har også andre redskap for å skaffe oss denne innsikten. I tillegg bruker vi våre erfaringer til å informere og bidra til å utvikle kvaliteten på utdanningene, blant annet ved å gjennomføre frokostmøter, konferanser og andre informasjonstiltak, forklarer Vinje videre.

 

– I NOKUT har vi definert samfunnsoppdraget gjennom ulike roller. Kjernerollen vår er myndighetsrollen, som handler om å forvalte regelverk, lov og forskrift. Tilsyns- og akkrediteringsvirksomheten er forankret her. I tillegg har vi en kunnskapsrolle, som dreier seg om å etablere innsikt og erfaring om sektoren. Den rollen er viktig for at vi skal utføre myndighetsrollen vår på en god måte. Den tredje rollen vår er pådriverrollen, og vi driver altså omfattende informasjonsarbeid for å stimulere sektoren til å utvikle enda høyere kvalitet. Denne rollen innebærer også å sette forskjellige temaer på dagsorden og gi fagpolitiske råd, sier Vinje. Disse tre rollene henger tett sammen og er alle viktige for at samfunnet skal få mest mulig nytte av det arbeidet vi gjør.

 

Men NOKUTs virksomhet er ikke begrenset til å sikre kvaliteten ved norske læresteder. Forvaltnignsorganet har også ansvar for å vurdere og godkjenne høyere utdanning og kompetanse fra utlandet – enten det er norske studenter som har dratt ut eller personer fra andre land som kommer til Norge.

 

– Arbeidet vårt er avgjørende for at samfunnet – både studenter og arbeidsgivere – kan ha tillit til at utdanningen holder høy kvalitet. Det å få godkjenning fra NOKUT innebærer et kvalitetsstempel som alle kan forholde seg til, sier Vinje. – Det er god sammenheng mellom våre roller, og gjennom pådriverrollen kan hele samfunnet nyte godt av de erfaringene vi gjør oss, sier hun.

 

I likhet med store deler av samfunnet, er også NOKUT påvirket av COVID 19-pandemien, både i egen drift, men ikke minst ved at utdanningene i stor utstrekning har gått over til digital undervisning. NOKUT-direktøren tror vi må forberede oss på noen nedslående nyheter i tiden fremover.

 

– Selv om institusjonene har gjort en kjempejobb med å holde undervisningen i gang, har tiden fra mars i fjor vært utfordrende for både ansatte og studenter, sier Vinje. – Vi har utvidet vår årlige undersøkelse, Studiebarometeret, med en del korona-relaterte spørsmål, og ser at det har hatt negativt utslag. Det viser at situasjonen for våre studenter og den plutselige overgangen til digital undervisning alene har gitt negative utslag på hvordan studentene oppfatter studiesituasjonen sin, og det volder litt bekymring, forklarer NOKUT-direktøren.

 

Tidlig i februar besluttet Regjeringen å omorganisere Kunnskapsdepartementets underliggende virksomheter. NOKUT skal videreføres som et selvstendig tilsyns- og akkrediteringsorgan. Samtidig skal organets oppgaver utredes i en gjennomgang av Universitets- og høyskoleloven. Oppgavene som ikke er direkte tilknyttet tilsyns- og akkrediteringsvirksomheten, skal flyttes til et nytt direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

 

– Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og moderne tilsyns- og akkrediteringsorgan med legitimitet i samfunnet og i sektoren, sier Vinje, før hun fortsetter: – Vi skal fortsatt bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge. Derfor må vi ta vare på den kunnskapen vi har bygget opp og de erfaringene vi har fått siden vi ble etablert i 2003. God kunnskap om kvalitetstilstanden er vårt viktigste redskap for å lykkes med dette arbeidet.

Vår ambisjon er at NOKUT også fremover skal være et kompetent og moderne kvalitetssikringsorgan med legitimitet i samfunnet og i sektoren